Vispārējie noteikumi un nosacījumi

Noteikumos un nosacījumos lietotie termini

Pārdevējs — sabiedrība ar ierobežotu atbildību Cosmetic Trade Latvia vienotais reģistrācijas numurs 40103488798, juridiskā adrese Zeltrītu 16-27, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, faktiskā adrese Zeltrītu 16-27, Mārupe, tālrunis +371 29829888, e-pasts info@coschemicals.com

Patērētājs — fiziskā vai juridiskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties preci vai izmantot pakalpojumu nolūkam, kurš nav tieši saistīts ar tās uzņēmējdarbību;

Pircējs — persona, kura veic preču iegādi Pārdevēja Interneta veikalā. Pircējs var būt gan Patērētājs, gan persona, kura nav Patērētājs;

Prece — jebkura lieta, kuru Pārdevējs piedāvā vai pārdod Patērētājam caur šo interneta vietni;

Ražotājs — persona, kas savas saimnieciskās vai profesionālās darbības ietvaros izgatavo vai atjauno preci pārdošanai vai uzrāda sevi kā Ražotāju, norādot (marķējot) uz preces vai tās iesaiņojuma vai preces tehniskajā pasē savu nosaukumu (firmu), vārdu, uzvārdu, preču zīmi vai citu atšķirības zīmi;

Normatīvie akti — Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumi Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu”, Patērētāju tiesību aizsardzības likums, Civillikums, Komerclikums un citi saistošie normatīvie akti.

Garantija — Ražotāja, Pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja apliecinājums, ka Prece vai pakalpojums, vai to sastāvdaļa noteiktu laiku saglabās lietošanas īpašības, drošumu un izpildījumu un Ražotājs, Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs uzņemas papildu saistības, kas nav paredzētas šajā likumā un citos normatīvajos aktos;

Lietošanas noteikumi — Ražotāja vai Pārdevēja norādījumi, kurus ievērojot Prece saglabā lietošanas (izmantošanas) īpašības un pienācīgu kvalitāti, kā arī nerada apdraudējumu Patērētāja mantai, veselībai, dzīvībai vai videi;

Cenas — Interneta vietnē norādītās Preces galīgā cena, ieskaitot nodokļus un nodevas, par kādu Pārdevējs pārdod Preces caur šo interneta vietni. Cenā nav ietverta maksa par Preces piegādi;

Interneta vietne — Pārdevēja interneta vietne www.coschemicals.lv;

Puses — Pārdevējs un Pircējs.

Vispārējie noteikumi un nosacījumi — šie noteikumi (Interneta vietnes vispārējie noteikumi un nosacījumi).

1. Vispārīgie noteikumi

 1. 1.1. Šie noteikumi nosaka tiesiskās attiecības starp Pircēju un Pārdevēju.
 2. 1.2. Pirms uzsākt Interneta vietnes lietošanu, lūdzam rūpīgi iepazīties ar šiem Interneta vietnes lietošanas noteikumiem.
 3. 1.3. Uzsākot Interneta vietnes lietošanu, lietotājs piekrīt ievērot šos Noteikumus.
 4. 1.4. Pārdevējs var daļēji vai pilnībā dzēst, mainīt, papildināt informāciju Interneta vietnē bez iepriekšējas brīdināšanas.
 5. 1.5. Apskatāmo preču attēli un apraksts var nedaudz atšķirties no piedāvātās Preces.

2. Atteikuma tiesību izmantošana

 1. 2.1. Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atteikties no Preces 14 (četrpadsmit) dienu laikā, sedzot piegādes izmaksas, saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
 2. 2.2. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no Preces piegādes dienas — ja pasūtīta viena Prece; no pēdējās Preces piegādes dienas — ja pasūtījumā iekļautas vairākas Preces; no pēdējās Preces partijas vai daļas piegādes dienas — ja piegāde veicama pa partijām vai daļām.
 3. 2.3. Atteikuma tiesību izmantošana nozīmē Pircēja paziņošanu par atteikšanos no Preces un iesniegšanu jeb nosūtīšanu Pārdevējam.
 4. 2.4. Atteikšanās paziņošanai Patērētājs var izmantot Pārdevēja nodrošinātu atteikuma veidlapu vai citu brīvā formā iesniegtu vai izteiktu paziņojumu par atteikumu, kurā Patērētājs obligāti norāda:
  • Adresātu (Pārdevēja nosaukums, faktiskā adrese, tālruņa numurs, e-pasta adresi)
  • “Es paziņoju, ka es vēlos atteikties no šādas Preces iegādi”
  • Pasūtīšanas datums/saņemšanas datums
  • Patērētāja vārds un uzvārds
  • Patērētāja adrese
  • Patērētāja paraksts (tikai tad, ja šo veidlapu nosūta uz papīra)
  • Datums
 5. 2.5. Atdodamā Prece Patērētājam jānogādā Zeltrītu 16-27, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, Latvija un tai ir jābūt pilnā komplektācijā.
 6. 2.6. Izmantojot atteikuma tiesības, Patērētājs drīkst atgriezt Preci Pārdevējam bez iepakojuma, ja Patērētājam nav bijis iespējams aplūkot Preci bez iepakojuma atvēršanas, kā arī nav bijis iespējams saglabāt Preces iepakojumu, piemēram, iepakojuma izmēra dēļ, jo tas nav uzskatāms par Preces neatņemamu sastāvdaļu.
 7. 2.7. Atteikuma veidlapas vai paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšana termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo Patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, kas izriet no līguma, vai no saistībām noslēgt šādus līgumu, ja piedāvājumu izteicis Patērētājs.
 8. 2.8. Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja Prece tiek izgatavota pēc Patērētāja norādījumiem vai Prece ir nepārprotami personalizēta; ja Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš; ja Patērētājs ir atvēris iepakojumu Precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ; Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām utt.
 9. 2.9. Nauda par Preci tiek atdota atpakaļ izmantojot oriģinālo apmaksas veidu.

3. Patērētāja atbildība

 1. 3.1. Patērētājs ir atbildīgs par Preces vērtības samazināšanos vai tās izmantošanu pretēji labai ticībai, ja Prece atteikuma tiesību izmantošanas laikā lietota, pārsniedzot tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei nepieciešamās izmantošanas apstākļu robežas.
 2. 3.2. Patērētāja pienākums ir ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atgriezt Preci Pārdevējam. Pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja pienākums ir ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis informāciju par Patērētāja lēmumu atkāpties no līguma, atmaksāt Patērētājam viņa samaksāto naudas summu, tajā skaitā Patērētāja samaksātos piegādes izdevumus.
 3. 3.3. Patērētājs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

4. Garantija

 1. 4.1. Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu Pārdevējam par Preces neatbilstību divu gadu laikā no Preces iegādes dienas. Patērētājs iesniedz prasījuma pieteikumu Pārdevējam divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis Preces trūkumus. Par Preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad Pārdevējs nodevis un Patērētājs pieņēmis attiecīgo Preci.
 2. 4.2. Ja Ražotājs vai Pārdevējs Precei ir devis garantiju, pēc 4.1. punktā minētā termiņa beigām Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu visā atlikušajā garantijas termiņa laikā saskaņā ar garantijas dokumentā norādītajiem nosacījumiem. Patērētāja pieteikto prasījumu izskata atbilstoši garantijas dokumentā norādītajiem nosacījumiem.
 3. 4.3. Piesakot Ražotājam vai Pārdevējam prasījumu par Preces trūkumiem, Patērētājs prasījuma pieteikumam pievieno darījumu apliecinoša dokumenta kopiju.
 4. 4.4. Patērētāja prasījums tiks izskatīts 7 darba dienu laikā no prasījuma saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz prasījumā norādīto saziņas adresi. Ja prasījums tiks atzīts par nepamatotu, un Patērētājs tam nepiekrīt, viņam ir tiesības īstenot citas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

5. Pasūtījuma apmaksa

Cenas var mainīties jebkurā brīdī, bet izmaiņas neietekmēs tos pasūtījumus, kurus jau esam apstiprinājuši. Pasūtījumu nav iespējams apstrādāt, kamēr tas nav apmaksāts pilnā apmērā. Pēc pasūtījuma veikšanas Jūs norādītajā e-pasta adresē saņemsiet rēķinu ar visām nepieciešamajām detaļām pasūtījuma apmaksas veikšanai ar pārskaitījumu. Veicot rēķina apmaksu, maksājuma mērķī lūdzam norādīt Jūsu pasūtījuma numuru.

Lūdzu, izlasiet zemāk doto informāciju par pasūtījuma apmaksas veikšanas procesu:

 1. Pēc pasūtījuma formas aizpildīšanas Jūsu norādītajā e-pasta adresē Jūs saņemsiet rēķinu ar visām nepieciešamām detaļām pasūtījuma apmaksai. Ja Jūs rēķins nav saņemts, lūdzam uzmanīgi pārbaudīt Jūsu e-pasta surogātpasta (spama) sadaļu, kā arī norādītās e-pasta adreses pareizumu.
 2. Rēķinu var apmaksāt uzreiz onlainā ar kredītkarti vai ar bankas pārskaitījumu. Pēc pasūtījuma veikšanas Jūs saņemsiet apstiprinājuma vēstuli Jūsu norādītajā epastā. Prece tiek izsūtīta tikai pēc 100% rēķina apmaksas.
 3. Lūdzam apmaksāt saņemto rēķinu 5 darbadienu laikā, veicot bankas pārskaitījumu uz rēķinā norādītajiem rekvizītiem. Ja pasūtījums nav apmaksāts dotajā laikā, tas tiks anulēts.
 4. Pēc maksājuma saņemšanas mūsu bankas kontā, mēs nosūtīsim Jūsu pasūtījumu atbilstoši izvēlētajam piegādes veidam. Pasūtījumu nav iespējams apstrādāt, kamēr tas nav apmaksāts pilnā apmērā. Neskaidrību gadījumā mēs lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu info@coschemicals.com

6. Piegāde

coschemicals.com piedāvā preču piegādi pa visu pasauli. Piegādes veidu Jūs varat izvēlēties pasūtījuma noformēšanas brīdī.

Visas pasūtītās preces viena pasūtījuma ietvaros Jūs saņemsiet uz vienu piegādes adresi, kura ir norādīta pasūtījuma noformēšanas brīdī. Coschemicals.com nevar piegādāt viena pasūtījuma preces uz vairākām adresēm, un nav atbildīga par pasūtīto preču jebkādu papildu nešanu vai izvietošanu.

Piegādes laiks: Sūtījumi, kur pasūtījumā katra preču vienība ir līdz 10 gab tiek izsūtīta vienas vai divu darba dienu laikā. Sūtījumi, kur pasūtījumā katra preču vienība ir no 10 gab un vairāk var tikt izsūtīta vienas dienas līdz vienas nedēļas laikā.

Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar mums pa e-pastu info@coschemicals.com.

Preci izsūtam ar Omniva pakomātiem, kurjeru vai Latvijas Pastu. Vēlamo piegādes veidu norādiet Jūs, atzīmējot pie pasūtījuma veikšanas veidu, kā vēlaties saņemt sūtījumu.

Sūtījuma izmaksas ir atkarīgas no sūtīšanas veida (OMNIVA pakomāti, Latvijas Pasts vai kurjers), no piegādes vietas un valsts, kā arī no preču kopējā svara.

7. Strīdu risināšana

No šiem Noteikumiem izrietošajām tiesiskajām attiecībām piemērojami Latvijas Republikas normatīvi akti.